• Heidi
  Altijd samen, nooit alleen, onafscheidelijk , altijd één

Nazorg

Ook na de uitvaart zijn wij er voor u met de nodige nazorg. Dit kan gaan van
de afhandeling van allerlei financiële en praktische zaken tot begeleiding in het rouwproces.

Heidi Wendelen staat bekend om haar persoonlijke begeleiding naar de mensen toe gedurende het hele uitvaartproces.

Wij nemen bij het overlijden van uw dierbare alle zorgen uit handen
en regelen het vervoer, opstellen van de rouwbrief, begeleiding bij het afhandelen van de financiële formaliteiten,
bloemen, muziek, dragers, koffietafel en veel meer.
 


Maar ook wij bieden we u graag die extra nazorg na het overlijden van je dierbare zoals de nalatenschap successieaangifte:

Je hebt iemand dierbaar verloren. Als nabestaande moet je op vrij korte termijn een aantal administratieve formaliteiten in orde brengen.
Met andere zaken kun je nog even wachten. Weet je niet waar te beginnen? Onderstaande checklist hebben we samengesteld om u hierbij te begeleiden.

 

1. Burgerlijke stand

Het overlijden moet zo snel mogelijk worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar hij/zij is gestorven
en in de gemeente waar de begrafenis of de crematie zal plaatsvinden.
Als uw uitvaartverzorger, nemen wij deze taak uit uw handen en zorgen wij voor deze administratieve formaliteiten.
U hoeft daarbij niet aanwezig te zijn.Op basis van deze aangifte maakt de gemeente een uittreksel van de overlijdensakte op.
U heeft meerdere kopies van dit document nodig, onder meer voor de bank, de verzekeraar, het ziekenfonds enz.

 

2. Dringende praktischemaatregelen

Een van de belangrijkste instanties die u moet contacteren is de bank. De erfgenamen van de overledene moeten alle bankinstellingen informeren waar de overledene klant was.

Zodra de bank op de hoogte is van een overlijden, moet ze alle tegoeden van de betrokkene én van de wettige echtgenoot (ongeacht het huwelijksstelsel)
blokkeren en een eventuele kluis verzegelen. Belangrijk daarbij is dat begrafenisfacturen en ziekenhuisfacturen nog steeds ter betaling kunnen aangeboden worden aan de bank.

De rekeningen kunnen gedeblokkeerd worden zodra de bank officieel op de hoogte is van de wettige erfgenamen van de overledene.
Hiervoor dient u te beschikken over een attest van erfopvolging, afgeleverd door het kantoor Rechtszekerheid of door de notaris
(indien er een huwelijkscontract, een wijziging van een huwelijkscontract of een gifte of testament tussen echtgenoten werd opgemaakt).
Je kan het attest van erfopvolging ook online aanvragen via www.myminfin.be

Iedere erfgenaam is ook verplicht om binnen de 4 maanden na het overlijden een aangifte van nalatenschap of successieaangifte in te dienen bij de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).
Het aangifteformulier kan u terugvinden op www.vlaanderen.be/formulieren-erfbelasting

Onze nieuwe partner kan u bij dit alles begeleiden en ontzorgen:

 • verzamelen van alle benodigde documenten
 • het verkrijgen van een attest van erfopvolging
 • indienen van de successieaangifte en het berekenen van de Erfbelasting

 

3. Relevante instanties inlichten


De verzekeringsmaatschappij

De lijst van verzekeringen die de overledene mogelijk had, kan lang zijn. Iedere verzekeringsmaatschappij waarbij uw dierbare een verzekering afgesloten had, moet worden ingelicht.

Wanneer u contact opneemt met de verzekeringsmaatschappij, zal hij/zij verder
het nodige doen om te zorgen dat uw rechten worden gewaarborgd.
Meestal zal ze hiervoor een uittreksel uit de overlijdensakte vragen.


Het ziekenfonds

Ook bij het ziekenfonds moet u een uittreksel uit de overlijdensakte binnenbrengen.
Wanneer u de facturen van de begrafeniskosten indient, zal het ziekenfonds in bepaalde gevallen een deel van deze kosten vergoeden.
Het ziekenfonds past meteen uw hoedanigheid van verzekerde aan (u bent nu weduwe, weduwnaar, alleenstaande).

U heeft nu misschien recht op een verhoogde tegemoetkoming voor medische zorg, afhankelijk van uw bruto jaarinkomsten en uw maandinkomsten.


Verwittig de werkgever van de overledene of de pensioendienst

Als de overledene nog werkte, moet je zijn werkgever onmiddellijk van zijn overlijden op de hoogte brengen.
Die betaalt de nog verschuldigde salarissen, het vakantiegeld en eventuele andere premies. Soms komt de werkgever tegemoet in de begrafeniskosten.
Als de overledene zelfstandige was, neem je het best contact op met zijn boekhouder. Die zal je helpen om alle nodige instanties op de hoogte te brengen.
Was de overledene met pensioen, dan wordt de pensioendienst door de Burgerlijke Stand van de gemeente op de hoogte gebracht. Daar hoef je zelf niets voor te doen.

De vakbond

Als de overledene aangesloten was bij een vakbond, moet deze eveneens op de hoogte worden gebracht.
Soms keren vakbonden een bedrag uit bij overlijden van hun leden.
De dienst Kinderbijslag

Je moet het kinderbijslagfonds alleen op de hoogte brengen van het sterfgeval als de overledene nog kinderen ten laste had.
Het fonds verhoogt dan de kinderbijslag.
Denk ook aan

 • Dienst Inschrijving van Voertuigen (DIV), als de nummerplaat van het voertuig op naam staat van de overledene
 • Telecomprovider
 • Watermaatschappij
 • Elektriciteitsleverancier
 • Abonnementen op naam van de overledene
 • Doorsturen van post

 

Neem gerust contact met ons voor al uw vragen over de nazorg die wenst.